ISO 9001:2015

Standardul ISO 9001:2015 redă cerințele sistemului de management al calității, având drept scop menținerea și dezvoltarea calității serviciilor și produselor oferite.

Ce câștigi daca implementezi standardul ISO 9001:2015?

 • reducerea cheltuielilor
 • creșterea veniturilor
 • îmbunătățirea/eficientizarea sistemului de management din cadrul companiei
 • acces la noi piețe – posibilitatea participării la achiziții publice
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 14001:2015

Standardul ISO 14001:2015 contribuie la reducerea nivelului de poluare al mediului înconjurător asociat activității companiei și creează premisele conformării la cerințele legale în acest domeniu.

Ce câștigi daca implementezi standardul 14001:2015?

 • diminuarea costurilor privind gestionarea deșeurilor
 • îmbunătățirea calității mediului
 • reducerea consumului de energie și materii prime
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 22000:2018 / HACCP

Standardul ISO 22000:2018 vizează siguranța industriei alimentare si permite determinarea posibilelor riscuri și puncte critice de control.

Standardul ISO 22000:2018 este aplicabil societăților din domeniul alimentar, începând de la departamentul responsabil cu producția, până la cele de ambalare și transport.

HACCP cuprinde un ansamblu de norme cu privire la igienă care trebuie respectate și implementate de organizațiile care doresc să desfășoare activități de alimentație publică în țările Uniunii Europene. Acesta presupune a abordare sistemică a riscurilor și a măsurilor corective menite să înlăture riscul asociat cu siguranța alimentară.

Ce câștigi daca implementezi standardul ISO 22000:2018?

 • calitatea produselor, din punct de vedere al igienei
 • reducerea pierderilor rezultate din rebuturi
 • furnizarea unui produs finit de calitate și sigur pentru utilizare
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 45001:2018

Standardul ISO 45001:2018 optimizează procesele ce vizează siguranța și sănătatea la locul de muncă. Acesta înlocuiește standardul OHSAS 18001:2007.

Ce câștigi daca implementezi standardul ISO 45001:2018?

 • Reducerea accidentelor de muncă (număr, gravitate, impact, riscuri)
 • Scad costurile și pierderile asociate accidentelor de muncă
 • Mediu de lucru mai sigur, brand de angajator mai puternic (fluctuație mai redusă a personalului, mai multe persoane dispuse să se angajeze etc.)
 • îmbunătățirea în mod continuu a sistemului propriu de management al sănătății și securității ocupaționale
 • reducerea costurilor privind primele de asigurare
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 26000:2010

Responsabilitate socială

Pentru întreprinderile și organizațiile angajate să funcționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, recomandăm ISO 26000:2010.

Acest standard oferă îndrumare celor care înțeleg că respectul pentru societate și mediu este un factor critic de succes. Aplicarea standardului ISO 26000:2010 este privită din ce în ce mai mult ca o modalitate de a evalua angajamentul unei organizații față de sustenabilitate și performanța sa generală.

Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 27001:2013

Standardul ISO 27001:2013 reprezintă sistemul de management al securității Informației având scopul de a reglementa politicile și procedurile de securitate la nivel de organizație, centrate pe evaluarea si minimizarea riscului de pierdere a informațiilor.

Ce câștigi daca implementezi standardul ISO 27001:2013?

 • protecția datelor organizației, ale angajaților și ale organizațiilor partenere
 • protecția imaginii organizației
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 13485:2016

Standardul ISO 13485:2016 cuprinde cerințele specifice domeniului dispozitivelor medicale, de la producție, până la distribuire.

Standardul ISO 13485:2016 are la bază, ca sistem specific al calității, ISO 9001:2015.

Ce câștigi daca implementezi standardul ISO 13485:2016?

 • minimizarea riscurilor potențiale și controlul acestora
 • îndeplinirea nevoilor clienților și ale terților
 • obținerea unei reputații favorabile
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 22301:2012

Securitate socială – Sistem de management al continuității activității

Standardul ISO 22301:2012 reprezintă procesul de management care identifică potențialele amenințări la adresa unei organizații și impactul operațiunilor comerciale pe care aceste amenințări, dacă se materializează, le-ar putea provoca.

Standardul oferă un cadru pentru construirea rezistenței organizaționale pe baza capacității de răspuns eficient, orientat spre a proteja interesele părților cheie, reputația și marca.

Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 20000-1:2018

Sistemului de management al serviciilor

Standardul ISO 20000-1:2018 specifică cerințele pentru ca o organizație să stabilească, să implementeze, să întrețină și să îmbunătățească continuu un sistem de gestionare a serviciilor (SMS). Cerințele specificate în prezentul standard includ planificarea, proiectarea, tranziția, livrarea și îmbunătățirea serviciilor în vederea îndeplinirii cerințelor.

Standardul ISO 20000-1:2018 poate fi aplicat atât de client, cât și de organizație, în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite.

Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 18788:2015

Sistem de management pentru certificarea operațiunilor de securitate privată

Standardul ISO 18788:2015 oferă un cadru pentru stabilirea, implementarea, operarea, monitorizarea, revizuirea, menținerea și îmbunătățirea gestionării operațiunilor de securitate.

ISO 18788:2015 oferă un cadru de management al afacerilor și al riscurilor pentru organizațiile care desfășoară operațiuni de securitate și activități conexe acestora.

Ce câștigi daca implementezi standardul ISO 18788:2015?

 • conformarea la cerințele legale
 • respectarea drepturilor omului
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 28000:2007

Managementul securității aprovizionării

Standardul ISO 28000:2007 identifică nevoile unui sistem de management al securității, inclusiv acele aspecte privind asigurarea securității lanțului de aprovizionare. Acest sistem este legat de multe alte aspecte ale managementului afacerii, acestea includ toate activitățile controlate sau prejudiciate de organizații care au impact asupra securității lanțului de aprovizionare.

Ce câștigi daca implementezi standardul ISO 28000:2007?

 • monitorizarea și gestionarea riscurilor de securitate pe tot parcursul procesului de aprovizionare
 • recunoașterea mărcii
 • practici de management sistematizate
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 50001:2018

Standardul ISO 50001:2018 prezinta cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management al energiei (EnMS). Organizațiile care implementează acest standard pot aborda sistematic îmbunătățirea continuă a performanței energetice.

Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

ISO 37001:2016

Elaborarea standardului ISO 37001:2016 are la bază nevoia de prevenire a corupției și de susținere a eticii în afaceri.

Standardul vine în sprijinul organizațiilor, enunțând cerințele necesare pentru a stabili un sistem de management anti-mită. Standardul vizează diverse categorii de mită: de la cea oferită  în sectorul public, privat sau non-profit, la mita dată de sau către o organizație și personalul său, mite plătite sau primite de la terți.

Ce câștigi dacă implementezi standardul ISO 37001:2016?

 • comportament organizațional etic, în raport cu problematica mitei și a corupției
 • conformare la legislația în vigoare
 • implementarea unor proceduri de monitorizare, cercetare, audit, cu scopul de a preveni, depista sau trata faptele de corupție ce pot afecta organizația
 • eliminarea conflictelor de interese privind tranzacțiile comerciale
Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

GMP

Bune practici de fabricație

Standardul GMP reprezintă un sistem de procese, proceduri și documentație care contribuie la asigurarea faptului că produsele sunt fabricate și controlate în mod constant în conformitate cu standardele de calitate.

Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

GDP

Bune practici de distribuție

Standardul GDP descrie standardele minime pe care trebuie să le îndeplinească fiecare distribuitor pentru a se asigura că integritatea și calitatea medicamentelor sunt menținute pe tot parcursul lanțului de aprovizionare.

Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă

Certificare de proces/serviciu

Certificarea proceselor este o activitate de evaluare a conformității efectuată de o terță parte în acord cu cerințele prestatorilor de servicii.

Schema de certificare aplicată de PROCERT CERTIFICARI pentru servicii și procese cuprinde caracteristici provenite din evaluarea acestora și altor activități de verificare, precum și evaluarea livrării serviciilor sau a bunei funcționări a procesului, în funcție de cerințele integrate în documentul normativ de referință.

Verificarea calificării prestatorului de servicii constă în: cunoașterea documentației specifice, a legislației în vigoare, experiența de muncă, condiții de muncă, impactul asupra mediului.

Pentru prestarea serviciului, se verifică: documentația care stabilește cerințele conforme procesului sau serviciilor, funcționalitatea utilajelor, instrumentelor, mijloacelor de măsurare, materialelor etc., precum și conformitatea lor cu cerințele legale: organizarea, securitatea și consecvența procesului, competența profesională a personalului implicat în prestarea serviciului, precum și alte aspecte în funcție de specificul serviciului prestat.

Serviciile prestate urmează prevederile stabilite prin reglementările aplicabile, demonstrează preocuparea organizației privind calitatea serviciului prestat, respectarea prevederilor din standardele de referință – documentele normative privind mediul și securitatea utilizatorilor. Implementarea acestei certificări vă asigură beneficii substanțiale, precum: satisfacerea cerințelor partenerilor de afaceri, dar și conformitatea cu cerințele legale, sporește credibilitatea și încrederea privind calitatea serviciilor, sporește satisfacția clienților, buna înțelegere a proceselor organizației ce implică angajamentul ferm al top managementului, definirea clară a responsabilităților, comunicare internă și externă îmbunătățită, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea costurilor de neconformitate, crearea cadrului în vederea îmbunătățirii continue.

Dorești o ofertă de preț?
Cere ofertă